skip to Main Content

Warunki świadczenia usług na stronie internetowej: www.inlegal.eu

Niniejsze Warunki określają warunki i zasady korzystania ze strony internetowej: www.inlegal.eu (zwanej dalej „Stroną Internetową”), a także prawa, obowiązki, odpowiedzialność i inne postanowienia dotyczące Użytkowników (zwane dalej „Regulaminem“). Przed przystąpieniem do korzystania z systemu www.inlegal.eu i usług świadczonych przez Spółkę Użytkownik musi uważnie przeczytać i zrozumieć treść niniejszych Warunków.

Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczania praw Użytkowników, ani też nie może być w żaden sposób interpretowany jako ograniczający ich prawa zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

Do korzystania z usług www.inlegal.eu są uprawnione jedynie osoby, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym Republiki Litewskiej mogą zawierać odpowiednie umowy. Użytkownikami zgodnie z treścią niniejszych Warunków są dowolni użytkownicy strony internetowej (zwani dalej „Użytkownikiem”).

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące niniejszych Warunków należy zgłaszać zespołowi www.inlegal.eu, który odpowie na wszystkie pytania pod numerem telefonu: +370 68687811 lub adresem poczty elektronicznej: info@inlegal.eu.

Należy pamiętać, że Spółka jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez zachowania okresu uprzedniego powiadomienia. Dlatego zalecamy Użytkownikowi okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu.

 1. Stosowanie i interpretacja Regulaminu Strony Internetowej.

1.1. Niniejszy dokument jest umową zawartą pomiędzy UAB Inlegal PRO (regon 304291346, NIP LT100011233910, adres A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Wilno, Litwa, e-mail: info@inlegal.eu) (zwaną dalej „WWW.INLEGAL.EU“), która jest prawomocnym właścicielem strony internetowej www.inlegal.eu, a  Użytkownikiem dotyczącą zasad korzystania ze Strony Internetowej.

1.2. Korzystając ze Strony Internetowej i sięgając po usługi www.inlegal.eu, użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do wybrania i zakupu usług www.inlegal.eu.

1.3. Korzystanie ze Strony Internetowej zgodnie z treścią niniejszych Warunków polega na wykonywaniu dowolnych działań po zarejestrowaniu się Użytkownika na Stronie Internetowej. Zgodnie z treścią niniejszych Warunków usługi obejmują wszelkie działania Użytkownika, które może wykonać na Stronie Internetowej, w tym między innymi wyszukiwanie dodatkowych informacji prawnych, wybór produktów i usług, zamawianie usług i uregulowanie za nie zapłaty, zadawanie pytań, pozostawianie opinii i komentarzy, wysyłanie lub odbiór jakichkolwiek informacji lub danych (dalej zwane „Usługami”). Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej i/lub Usług wyraża zgodę na bezwarunkowe przestrzeganie w dowolny sposób i w dowolnej formie wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na wypełnienie wszystkich obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, ale korzysta z systemu i usług WWW.INLEGAL.EU, Inlegal PRO UAB nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi jego własnym działaniem. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszych Warunków, nie jest uprawniony do korzystania z jakichkolwiek Usług na Stronie Internetowej.

1.4. Oprócz niniejszych Warunków stosunki między Użytkownikiem a WWW.INLEGAL.EU regulują przepisy prawa Republiki Litewskiej, warunki szczególne oraz polityka prywatności zamieszczona na Stronie Internetowej.

1.5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem lub z jakiegokolwiek powodu zostaje całkowicie lub częściowo unieważnione, nie unieważnia ono pozostałych postanowień Warunków.

 1. Postanowienia i warunki ogólne

2.1. WWW.INLEGAL.EU zapewnia Użytkownikom przestrzeń wirtualną, tj. Stronę Internetową, na której Użytkownicy mają możliwość znalezienia pożądanej usługi lub produktu, a także zamówienia jej i uregulowania za nią zapłaty na Stronie Internetowej.

2.2. Wszelkie powiadomienia i informacje między Użytkownikiem a WWW.INLEGAL.EU muszą być przesyłane drogą elektroniczną na adresy określone w niniejszym Regulaminie lub na Stronie Internetowej (o ile nie określono inaczej).

2.3. Użytkownik zapoznaje się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na jej przestrzeganie, zaznaczając: „Przeczytałem (-am) i akceptuję treść Warunków i Regulaminu”.

 1. Obowiązki i potwierdzenia Użytkownika

3.1. Użytkownik zobowiązuje się:

3.1.1. Wskazać poprawne i pełne informacje o sobie, w tym imię i nazwisko, adres zameldowania, aktualny numer telefonu i adres e-mail;

3.1.2. Nie korzystać ze Strony Internetowej i/lub Usług do wykonywania fałszywych zamówień. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego punktu WWW.INLEGAL.EU będzie uprawniona do zastosowania odpowiednich środków w celu wyrównania szkody;

 

3.1.3. Wyrównać na rzecz WWW.INLEGAL.EU szkodę spowodowaną błędem Użytkownika, w szczególności szkodę, która nastąpiła w wyniku wskazania przez Użytkownika nieprawidłowego adresu, numeru telefonu, a także w przypadkach, gdy Użytkownik nie odebrał telefonu i nie oddzwonił na podany numer telefonu w przypadku dokonania uprzednich ustaleń.

3.2. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że:

3.2.1. ma co najmniej 18 lat;

3.2.2. rozumie postanowienia Regulaminu oraz fakt, że korzystanie ze Strony Internetowej i Usług pociąga za sobą prawny obowiązek zapłaty za produkt i/lub usługę zamówioną na stronie WWW.INLEGAL.EU;

3.2.3. zachowa w tajemnicy login i hasło (jeśli zostały podane Użytkownikowi) w taki sposób, aby nie zostały one udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do reprezentowania go podczas korzystania z Usług;

3.3. Składając WWW.INLEGAL.EU zamówienie na produkt i/lub usługę, Użytkownik potwierdza, że:

3.3.1. jest osobą fizyczną lub prawną posiadającą wszelkie uprawnienia i prawa do złożenia zamówienia ma zakup produktów i/lub usług oferowanych na stronie internetowej;

3.3.2. należycie wykonywać obowiązki określone w punkcie 3.1. Regulaminu;

3.3.3. rozumie i wyraża zgodę WWW.INLEGAL.EU na zarządzanie i przetwarzanie danych Użytkownika zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i Polityką Prywatności.

 1. Obowiązki i potwierdzenia INLEGAL.EU

4.1. WWW.INLEGAL.EU zobowiązuje się:

4.1.1. stworzyć dla Użytkownika przestrzeń internetową, na której będzie mógł zapoznać się z produktami i/lub usługami znajdującymi się na stronie internetowej, a także złożyć zamówienie i uregulować za niego zapłatę;

4.1.2. w przypadku wystąpienia problemów z realizacją zamówienia możesz skontaktować się z przedstawicielem WWW.INLEGAL.EU pod numerem telefonu: +370 68687811 lub adresem poczty elektronicznej: info@inlegal.eu.

 

4.2. WWW.INLEGAL.EU potwierdza, że Usługi są świadczone zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

4.3. WWW.INLEGAL.EU oświadcza, że:

4.3.1. dąży do zapewnienia zamieszczania wiarygodnych i aktualnych informacji o produktach, usługach i innych informacji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji związanych z usługodawcami osób trzecich.

 1. Ceny i sposoby uregulowania zapłaty

5.1. Ceny Usług zamieszczone na Stronie Internetowej obejmują podatek od towarów i usług (VAT).  Cena Usług może się różnić w zależności od miejsca siedziby Użytkownika. Płatności za Usługi są dokonywane w formie przelewu, kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w momencie świadczenia Usług.

 1. Dostęp do Strony Internetowej

6.1. Strona Internetowa WWW.INLEGAL.EU jest dostępna 24 godziny na dobę.

6.2. W celu polepszenia jakości świadczonych Usług Strona Internetowa może nie być dostępna o dowolnej porze dnia lub przez czas nieokreślony.

6.3. WWW.INLEGAL.EU korzysta z najbardziej zaawansowanych narzędzi ochrony danych i chroni informacje każdego Użytkownika. Należy jednak zauważyć, że WWW.INLEGAL.EU nie zapewnia pełnej gwarancji ochrony danych, pozostawiając dane ryzyko po stronie Użytkownika.

 1. Ograniczenie/wyłączenie dostępu do Strony Internetowej

7.1. WWW.INLEGAL.EU zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia ograniczyć dostęp Użytkownika do Strony Internetowej i Usług świadczonych przez WWW.INLEGAL.EU, jeżeli:

7.1.1. WWW.INLEGAL.EU ma wątpliwości odnośnie informacji podanych przez Użytkownika, o których mowa w artykule 3 Regulaminu;

7.1.2. Użytkownik w inny sposób narusza Regulamin Strony Internetowej;

7.1.3. w innych przypadkach określonych w Polityce Prywatności.

 1. Polityka WWW.INLEGAL.EU plików cookie

8.1. Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na gromadzenie przez WWW.INLEGAL.EU informacji o Użytkownikach przy użyciu plików cookie.

8.2. Pliki cookie – to pliki pasywne przechowywane na komputerze lub innym sprzęcie IT. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia dla urządzeń. Podczas przeglądania strony internetowej przeglądarka odczytuje pliki cookie i dostarcza informacji, na przykład do rozpoznania Użytkownika jako odwiedzającego Stronę Internetową i dostosowania zawartości Strony Internetowej do potrzeb Użytkownika.

8.3. Pliki cookie nie mogą być używane do osobistej identyfikacji, ale WWW.INLEGAL.EU może, w połączeniu z innymi informacjami o Tobie, jeśli są one przechowywane u nas, użyć je do analizy odwiedzin z Twojego komputera lub innego sprzętu IT. Zgromadzone dane są używane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Pamiętaj, że informacje są zapisywane jedynie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na stosowanie plików cookie.

8.4. WWW.INLEGAL.EU wykorzystuje dane z plików cookie do prowadzenia podstawowej działalności i zapewnienia różnych rozwiązań. Używamy również plików cookie do gromadzenia statystyk, które mogą na przykład służyć do udoskonalenia naszej Strony Internetowej i dostosowania jej do potrzeb odwiedzających Stronę Internetową.

8.5. WWW.INLEGAL.EU wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

8.5.1. świadczenia usług wysokiej jakości. Przechowując określone informacje w dokumentach lub łącząc pliki cookie z rejestracją profilu Użytkownika na Stronie Internetowej, WWW.INLEGAL.EU może świadczyć Usługi znacznie szybciej i wydajniej dla większej liczby odwiedzających. Informacje te są zwykle przechowywane w postaci zaszyfrowanej i mogą być odszyfrowane jedynie przez WWW.INLEGAL.EU;

8.5.2. zabezpieczenia użytkownika przed nieuprawnionym użyciem jego danych w celu wejścia do systemu;

8.5.3. śledzenia statystyk, takich jak liczba odwiedzających i ruch na Stronie Internetowej. Takie informacje nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika.

8.6. Użytkownik nie może usunąć własnych plików cookie ze strony internetowej WWW.INLEGAL.EU, ale wszystkie przeglądarki pozwalają Użytkownikowi usuwać pliki cookie pojedynczo lub natychmiast. Procedura usuwania plików cookie zależy od przeglądarki używanej przez Użytkownika. Jeśli używasz więcej niż jednej przeglądarki, pamiętaj o usunięciu pliku cookie we wszystkich przeglądarkach.

 1. Prawa własności intelektualnej

9.1. UAB Inlegal PRO jest właścicielem wszystkich praw do treści WWW.INLEGAL.EU i ma wyłączne prawo do korzystania z nich. Wszystkie znaki towarowe, dizajny, nazwy, logo itp. usługi zamieszczane na Stronie Internetowej są własnością WWW.INLEGAL.EU.

9.2. Wszelkie przetwarzanie, powielanie i/lub inne wykorzystanie treści, dizajnu i/lub wykorzystanie WWW.INLEGAL.EU w inny sposób przez osoby trzecie bez pisemnej zgody WWW.INLEGAL.EU i/lub z naruszeniem Regulaminu stanowi naruszenie praw autorskich.

9.3. Warunki korzystania ze Strony Internetowej i Polityka Prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Nieprzestrzeganie warunków Strony Internetowej i/lub Polityki Prywatności pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  Back To Top