skip to Main Content

PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW

Spółki, które chcą zajmować się transportem ładunków na terytorium Litwy oraz Unii Europejskiej, powinno uzyskać licencję transportową. Licencja wydaje się przez Państwowy Inspektorat Transportu Republiki Litewskiej i zapewnia prawo do przewożenia ładunków na trasach międzynarodowych i na terytorium Republiki Litewskiej. Jest to bardzo ważny dokument, bez którego działalność przewożenia ładunków nie może być.

Nawet, niezależnie od doświadczenia w dziedzinie transportowym, w przewożeniu towarów, samodzielne rozpoczęcie takiej działalności rodzi wiele pytań. Ponadto przewoźnik, który chce uzyskać licencję, musi posiadać faktyczne i stałe biuro na Litwie, mieć wspaniałą reputację i odpowiedni stan finansowy oraz mieć niezbędną kompetencję zawodową.

Doświadczeni i wykwalifikowani prawnicy InLegal PRO pomogą uzyskać licencję na przewóz ładunków i będą w stanie udzielić pełny pakiet pomocy we wspieraniu dalszej pracy.

PRZEWOŻENIE ŁADUNKÓW

Spółki, które chcą zajmować się transportem ładunków na terytorium Litwy oraz Unii Europejskiej, powinno uzyskać licencję transportową. Licencja wydaje się przez Państwowy Inspektorat Transportu Republiki Litewskiej i zapewnia prawo do przewożenia ładunków na trasach międzynarodowych i na terytorium Republiki Litewskiej. Jest to bardzo ważny dokument, bez którego działalność przewożenia ładunków nie może być.

Nawet, niezależnie od doświadczenia w dziedzinie transportowym, w przewożeniu towarów, samodzielne rozpoczęcie takiej działalności rodzi wiele pytań. Ponadto przewoźnik, który chce uzyskać licencję, musi posiadać faktyczne i stałe biuro na Litwie, mieć wspaniałą reputację i odpowiedni stan finansowy oraz mieć niezbędną kompetencję zawodową.

Doświadczeni i wykwalifikowani prawnicy InLegal PRO pomogą uzyskać licencję na przewóz ładunków i będą w stanie udzielić pełny pakiet pomocy we wspieraniu dalszej pracy.

Świadczone usługi

Uzyskanie licencji na przewóz ładunków jest bardzo ciężka i skomplikowana procedura, która wymaga od wnioskodawcy posiadania wiedzy teoretycznej i umiejętności przygotowania dokumentów oraz zwrócenia szczególnej uwagi na wszystkie cechy przewidziane w ustawodawstwie kraju.

W InLegal PRO możesz zamówić i uzyskać licencję na przewożenie ładunków:

 •  Pomożemy Wam przygotować wszystkie niezbędne dokumenty;
 •  Znajdziemy wykwalifikowanego kierownika (menedżera) transportu;
 •  Sprawdzimy salda Twojej firmy i po konsultujemy;
 •  Podamy stały oficjalny adres na Litwie;
 •  Pomożemy uzyskać „czerwoną listę” i kopię licencji na samochód;
 •  Doradzimy w sprawie otrzymania kodu 95;

Pytania / odpowiedzi

Tak, w rzeczywistości cały transport przewożenia ładunków zarówno na trasach międzynarodowych, jak i na terytorium Republiki Litewskiej, gdy są one transportowane towarowymi pojazdami drogowymi, których maksymalna dopuszczalna masa, łącznie z przyczepą, wynosi ponad 3,5 tony – podlega licencji. Prowadzenie działalności związanych z przewozem ładunków, jeżeli przewoźnik nie posiada ważnej licencji (jej kopii) lub jeżeli jego działanie są zatrzymane- zabronione.

Licenzja niepotrzebna:

 • powszechni dostawcy usług pocztowych zajmujący się transportem paczek pocztowych;
 • do transportu pojazdów uszkodzonych lub uszkodzonych w wyniku wypadku;
 • do transportu lekarstw (leków), urządzeń, sprzętu i innych produktów niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy podczas akcji ratowniczych, zwłaszcza w przypadku klęsk żywiołowych;
 • do przewozu towarów pojazdami silnikowymi, jeżeli dopuszczalna masa ładunku pojazdu, w tym przyczepy, nie przekracza 3,5 tony;
 • również w przypadku przewozu ładunków, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) transportowane towary są własnością przedsiębiorstwa lub tej firmy sprzedawane, kupowane, wynajmowane, dzierżawione, produkowane, usuwane, przetwarzane lub naprawiane; b) celem kursu jest przewóz ładunku na własne potrzeby do lub z przedsiębiorstwa lub przemieszczanie ładunku w obrębie przedsiębiorstwa lub poza nim; c) pojazdy silnikowe przewożące ładunki są kontrolowane przez personel dostarczony do przedsiębiorstwa lub zatrudniony na podstawie zobowiązania umownego; d) pojazdy przewożące towary są własnością przedsiębiorstwa, zostały zakupione na kredyt lub wydzierżawione zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 2006/1 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.01.2006; oraz e) taki przewóz jest działalnością pomocniczą przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać licencję, przewoźnik musi spełniać następujące kryteria

 • musi mieć legalny i rzeczywisty adres w kraju będącym członkiem;
 • musi mieć odpowiednią sytuację finansową. Każdego roku osoby fizyczne i prawne muszą mieć do dyspozycji własny kapitał, a podmioty sektora publicznego – aktywa netto, których wartość powinna wynosić co najmniej 9 000 euro, jeżeli używany jest tylko jeden pojazd drogowy, oraz 5000 dla każdego dodatkowo używanego pojazdu drogowego;
 • Musi mieć nienaganną reputację (wymóg ten dotyczy również transportowego menerzera i kierownika transportu przewoźnika), tj. nie powinien on być karany za poważne przestępstwa i sankcje nałożone na niego za rażące naruszenie przepisów wspólnotowych związanych z działalnością przewozową towarów (niezgodność z wymogami dotyczącymi godzin pracy i odpoczynku, maksymalnej dopuszczalnej masy i wielkości największego pojazdu, kwalifikacji kierowcy, stanu technicznego pojazdy itp.;

Menedrzer transportowy musi zdać egzamin kompetencji zawodowych.

Między innymi przewoźnik musi mieć prawo własności lub dysponować innymi podstawami prawnymi:

 • Miejsce parkingowe dla pojazdów drogowych używanych do transportu ładuków powina być z nawierzchnią asfaltową, betonową, brukowaną lub żwirową, która nie może być ulicą ani dziedzińcem budynku mieszkalnego;
 • biuro spełniające wymagania przewoźnika – centrum kontroli – pomieszczenia, których układ i wyposażenie należy dostosować do obsługi klientów, transportu, przetwarzania i przechowywania dokumentów przez określony czas;
 • Wszelkie prawa materialne przewoźnika do miejsca parkingowego dla używanych pojazdów drogowych i centrum kontroli przewoźnika muszą być zarejestrowane w rejestrze nieruchomości.

Wydana licencja jest przechowywana w miejscu zamieszkania lub pod adresem rejestracyjnym przewoźnika. Kompia licenzji jest wydawana dla każdego pojazdu drogowego, który jest przechowywany w pojeździe drogowym. Zabroniony jest przewozić ładunki z  pojazdem drogowym  bez ważnej kopii licenzji lub jeżeli kopia licenzji została zatrzymana. Kopia licenzji jest wydawana dla określonego pojazdu i nie może być używana dla innego pojazdu drogowego. Dla przyczepy i naczepy nie potrzebna licencja.

Należy zauważyć, że pojazd drogowy musi być prowadzony lub użytkowany na podstawie własności, zaufania lub dzierżawy, bez świadczenia usług zarządzania i konserwacji, na czas nieokreślony lub tymczasowo, jeżeli okres prowadzenia pojazdu jest ograniczony na podstawie dokument potwierdzający zarządzanie pojazdem drogowym, musi być zarejestrowany w Republice Litewskiej i musi posiadać państwowe numery rejestracyjne ogólnego zastosowania.

W sprawie wydania licencji lub jej kopii przewoźnik musi skontaktować się z Państwową Inspekcją Drogową przy Ministerstwie Transportowym.

 • W celu uzyskania licencji lub przedłużenia jej ważności przewoźnik musi zapewnić:
 • oświadczenie o ustalonej formie;
 • dokument tożsamości lub jego kopię (jeśli osoba chce uzyskać licencję);
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia menedrzera transportowego przewoźnika lub kopia poświadczona przez przewoźnika;
 • dokumenty potwierdzające odpowiednią sytuację finansową przewoźnika. Osoby prawne z ograniczoną i nieograniczoną odpowiedzialnością cywilną przedstawiają roczny bilans lub kopię potwierdzoną przez przewoźnika, podmioty sektora publicznego – sprawozdanie z rocznej działalności finansowej lub kopię poświadczoną przez przewoźnika, osoby fizyczne – zestawienie kapitału własnego;
 • jeżeli szef przewoźnika i (lub) zarządzający transportem wcześniej zamieszkiwali w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, – dokument potwierdzający nienaganną reputację (z reguły wydawany przez właściwe organy zaświadczenie stwierdzające, że dana osoba została (nie) pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej lub karnej) ;
 • ankieta o reputacji osoby;
 • zaświadczenie o niekaralności (rejestr karny);
 • umowa o pracę zarządzającego transportem lub umowa z osobą upoważnioną do wykonywania obowiązków zarządzającego transportem lub kopia potwierdzona przez przewoźnika;
 • dokumenty potwierdzające prawo do miejsca parkingowego dla używanych pojazdów drogowych oraz plan miejsca parkingowego lub ich kopie potwierdzone przez przewoźnika;
 • dokumenty potwierdzające prawo do centrum kontroli przewoźnika i plan centrum kontroli przewoźnika lub ich kopie potwierdzone przez przewoźnika.

Licencje wydawane są na okres 10 lat. Kopie licencji wydawane są tylko do momentu wygaśnięcia licencji. Aby odnowić licencję, wydawana jest nowa licencja.

Przykłady licencji i pozwoleń

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  Back To Top