skip to Main Content

UZYSKAĆ NUMER EORI

Numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych (EORI) – to niepowtarzalny w Unii Europejskiej numer nadawany przedsiębiorcom i innym osobom przez organy celne państwa członkowskiego.

Numer EORI służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych i innych osób w kontaktach z organami celnymi, tj. przy załatwianiu formalności celnych (w przypadku odprawy celnej przy imporcie, eksporcie, tranzycie, składaniu wniosków o wydanie zezwolenia przewidzianego w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Celnego itp.).

Należy nadmienić, że numer EORI wydany w jednym państwie członkowskim jest ważny w innych państwach członkowskich, więc nie ma potrzeby rejestracji i uzyskiwania dodatkowego numeru EORI.

ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА
EORI

Номер регистрации и идентификации экономического оператора (EORI) – это уникальный в Европейском Союзе код, который присваивается экономическим операторам и другим лицам таможенными органами государства-члена.

Номер EORI используется для идентификации экономических операторов и других лиц при работе с таможней, т.е. у. при выполнении таможенных формальностей (таможенное оформление импорта, экспорта, транзита, подача заявлений на получение разрешений, предусмотренных правилами таможенной деятельности и др.).

Следует отметить, что номер EORI, выданный в одном государстве-члене, действителен и в других государствах-членах, поэтому нет необходимости дополнительно регистрироваться и получать номер EORI.

Przepisy regulujące nadanie i używanie numeru EORI:

Uchwała nr 1468 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 13 października 2010 r. reorganizująca Rejestr Importerów i Eksporterów w Rejestr Dłużników Celnych i zatwierdzająca Regulamin Rejestru Dłużników Celnych;

Art. 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (OJ L 343, 2015, p. 558);

Art. 3−7 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (OJ L 343, 2015, p. 1);

Rozporządzenie nr IB-975 Dyrektora Generalnego Departamentu Celnego Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. „Dotyczące Zatwierdzenia Regulaminu Rejestracji Osób w Rejestrze Dłużników Celnych, Zawieszenia Procedury Rejestracji, Wznowienia Procedury Rejestracji oraz Skreślenia Osób z Rejestru Dłużników Celnych”;

Art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (OJ L 269, 2013, p. 1).

Jakie usługi wykonamy:

  •  porady dotyczące uzyskania numeru EORI;
  •  przygotowanie dokumentów;
  •  reprezentowanie interesów klienta przy składaniu wymaganego pakietu dokumentów do urzędu celnego;
  •  uzyskanie numeru EORI.

Dlaczego InLegal PRO:

  •  wieloletnie doświadczenie i praktyka;
  •  przygotowanie wymaganego pakietu dokumentów w całości;
  •  nieopłatne porady;
  •  szybkie przygotowanie dokumentów i uzyskanie numeru EORI.

Przykłady licencji:

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top