skip to Main Content

OTWÓRZ FIRMĘ NA LITWIE I ROZPOCZNIJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W EUROPIЕ

Unia Europejska jest uważana przez wielu przedsiębiorców za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów dla rozwoju działalności gospodarczej i optymalizacji podatkowej. Aby rozpocząć działalność gospodarczą w UE, należy rozważyć utworzenie lub nabycie firmy na Litwie. Aktualna lista gotowych spółek na sprzedaż jest dostępna tu.

ОТКРЫТЬ ФИРМУ В ЛИТВЕ И НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС В ЕВРОПЕ

Европейский Союз рассматривается многими предпринимателями, как один из лучших регионов для расширения бизнеса и оптимизации налогообложения. Для начала своего бизнеса в ЕС стоит рассмотреть возможность открытия или покупки компании в Литве. Список уже готовых компаний можно посмотреть здесь.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na Litwie jest łatwe. Utworzenie lub nabycie spółki jest szybkie i łatwe. Cały proces nie jest czasochłonny oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych. Ponadto nie doświadczysz tu bariery językowej, ponieważ większość na Litwie mówi biegle po angielsku, rosyjsku i polsku.

Wygodnie jest otworzyć firmę i prowadzić działalność gospodarczą na Litwie.
Rejestracja lub kupno firmy na Litwie jest szybkim i nieskomplikowanym procesem, który nie wymaga znacznych nakładów finansowych i czasowych. Ponadto tutaj nie napotkaszsie na bariery językowe, ponieważ wielu komunikuje się w języku polskim i angielskim.

Ważne jest również to, że podatki na Litwie należą do najniższych w UE. Stąd utworzenie spółki w tym kraju jest atrakcyjne ze względów podatkowych. Standardowa stawka podatku od dochodu osób prawnych na Litwie wynosi 5% lub 15%. Podatek od towarów i usług (VAT) wynosi 21%.

Litwa aktywnie korzysta z technologii, upraszczających zadania przedsiębiorców oraz pozwalających zaoszczędzić im na czasie. Usługi urzędów państwowych są praktycznie całkowicie dostępne w systemach elektronicznych, umożliwiających składanie sprawozdań, wypełnianie deklaracji, składanie wniosków i innych dokumentów online.

Litwa zajmuje 13 miejsce w rankingu krajów świata pod względem swobody działalności gospodarczej, 11 miejsce pod względem łatwości otwierania działalności gospodarczej oraz 2 miejsce w Europie pod względem wskaźnika atrakcyjności inwestycyjnej. Litwa zajmuje również 1 miejsce wśród krajów Europy Wschodniej i Środkowej pod względem liczby specjalistów w dziedzinie matematyki, nauki i technologii.

Swoje przedstawicielstwa na Litwie otworzyli takie przedsiębiorstwa światowe jak: Western Union, Barсlays, NASDAQ, Thermofisher Scientific, IKEA, Lidl. które prężnie działają na tut. rynku. Stąd utworzenie spółki na Litwie wprowadza ją na zupełnie nowy poziom, który spełnia najwyższe normy.

Kierunki popularnych na litwie zagranicznych start-upów:

ISO/Blockchain

Logistyka

Hotelarstwo

Technologie finansowe

Restauracje

Technologie informacyjne

Ceny usług

Rejestracja / sprzedaż nowoutworzonej lub istniejącej spółki, filii

650 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

800 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

Nabycie w trybie zwykłym u notariusza / trybie pilnym bez notariusza

Składanie dokumentów w centrum rejestrów

850 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

Nabycie w trybie zwykłym u notariusza / trybie pilnym bez notariusza

Składanie dokumentów w centrum rejestrów

Pieczątka

Konsultacja przy otwieraniu konta bankowego

Porady finansowe i prawne

Rejestracja spółki oraz kompleksowa obsługa Twojej działalności gospodarczej!

Formy prawne

Uwzględniając ww fakty decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej na Litwie wygląda na bardzo korzystną. Ale przede wszystkim należy pomyśleć o optymalnej formie prawnej przyszłej spółki. Na Litwie istnieje niewiele form prawnych spółek, każda z nich ma swoje zalety i wady. Stąd uważamy, że wybór nie jest trudny. Ważnym jest określenie celów przyszłej działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się lista możliwych form prawnych spółek, które mogą być zarejestrowane na Litwie:

Формы собственности

Основываясь на вышеизложенных фактах, решение о ведении бизнеса в Литве выглядит очень выгодным. Но прежде всего Вам следует подумать об оптимальной правовой форме будущей компании.  Правовых форм компаний в Литве не так много, каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому, на наш взгляд, выбрать несложно. Важно – определиться с целями будущей деятельности. Ниже представлен список возможных форм регистрируемых компаний в Литве:

Najbardziej rozpowszechniona forma osoby prawnej z ograniczoną odpowiedzialnością; minimalny kapitał zakładowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 2 500 euro. Prawo przewiduje maksymalną liczbę wspólników w Spółce z Ograniczoną Odpowiedzialnością – nie więcej niż 250 osób. Organem zarządzającym jest dyrektor, kierownik lub może być utworzony zarząd – kolegialny organ zarządzający.

Osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością; mało rozpowszechniona forma osoby prawnej, która od niedawna została wprowadzona na Litwie. Prawo nie określa wysokości składek członków na rzecz Małej Spółki; są one ustalane przez członków Małej Spółki według własnego uznania. Możliwa liczba członków: 1-10 osób. Organem zarządzającym jest dyrektor, kierownik lub zgromadzenie członków. Odpowiedzialność Małej Spółki jest ograniczona, tj. za niewywiązanie się przez Małą Spółkę z zobowiązań jej członkowie nie odpowiadają w zakresie własnego majątku.

Osoba prawna z nieograniczoną odpowiedzialnością; prawo nie określa obowiązkowego minimalnego kapitału zakładowego Firmy Jednoosobowej. Podstawowym i jedynym udziałowcem firmy jest jej właściciel. Firmą Jednoosobową zarządza dyrektor, kierownik – właściciel firmy lub na stanowisko dyrektora, kierownika może być powołana inna osoba. Odpowiedzialność Firmy Jednoosobowej jest nieograniczona, tj. za niewywiązanie się przez Firmę Jednoosobową z zobowiązań odpowiada właściciel w zakresie własnego majątku. Jest to jedna z podstawowych wad danej osoby prawnej.

Osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością; prawo stanowi, że minimalny kapitał zakładowy danej spółki powinien wynosić co najmniej 40 000 euro. Liczba wspólników jest nieograniczona; udziały mogą być dopuszczone do obrotu publicznego. Organem zarządzającym Spółki Akcyjnej jest dyrektor, kierownik lub zarząd. Odpowiedzialność jest ograniczona, tj. za zobowiązania Spółki Akcyjnej jej udziałowcy (wspólnicy, właściciele, członkowie) nie odpowiadają w zakresie własnego majątku.

Organizacja z nieograniczoną odpowiedzialnością i uproszczoną księgowością. Podstawą do utworzenia Spółki Jawnej jest umowa łącząca osoby fizyczne i prawne w celu organizowania i prowadzenia działalności handlowej. Liczba członków Spółki Jawnej – od 2 do 20 osób. Kapitał zakładowy Spółki Jawnej nie jest obowiązkowy.

Forma prawna spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością. Komplementariusz Spółki Komandytowej odpowiada za zobowiązania w zakresie całego własnego majątku, zaś komandytariusz jedynie w zakresie udziału przekazanego na rzecz Spółki Komandytowej na podstawie podpisanej umowy.

Najbardziej rozpowszechniona forma osoby prawnej z ograniczoną odpowiedzialnością; minimalny kapitał zakładowy Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 2 500 euro. Prawo przewiduje maksymalną liczbę wspólników w Spółce z Ograniczoną Odpowiedzialnością – nie więcej niż 250 osób. Organem zarządzającym jest dyrektor, kierownik lub może być utworzony zarząd – kolegialny organ zarządzający.

Юридическое лицо с ограниченной ответственностью; Недавно в Литве появившаяся и мало распространённая правовая форма юридического лица. Закон не устанавливает величину взносов членов в Малое общество, их устанавливают сами члены Малого общества. Возможное количество членов: 1-10 членов. Органом управления является директор, руководитель или собрание членов. Ответственность Малого обшества ограниченная, т.  е. за невыполненные его обязанности его члены не отвечают своим личным имуществом.

Юридическое лицо с неограниченной ответственностью; В законе не устанавливается обязательный минимальный уставной капитал Индивидуального предприятия. Основным и единственным участником фирмы является собственник фирмы. Индивидуальным предприятием управляет директор, руководитель – собственник фирмы или директором, руководителем может быть назначено другое лицо. Ответственность индивидуального предприятия неограниченная, т. е. за невыполненные обязанности индивидуального предприятия отвечает собственник своим имуществом. Это один из основных отрицательных признаков этой правовой формы юридического лица.

Юридическое лицо с ограниченной ответственностью; В законе предвидено, что минимальный уставной капитал этой фирмы должен составлять не менее 40 000 Евро. Количество акционеров не ограничено, акциями можно торговать публично. Органом управления Акционерного обшества является директор, руководитель или правление. Ответственность ограниченая, т. е. за обязанности акционерного общества его участники (акционеры, собственники, члены) не отвечают своим имуществом.

Организация имеющая неограниченную ответственность и упрощенный бухгалтерский учет. Основой создания TŪB является договор, объединяющий физических и юридических лиц, имеющих целью организацию и ведение коммерческой деятельности. Количество членов хозяйственного товарищества варьируется от 2 до 20 человек. Уставной капитал для товарищества не является обязательным.

Юридическая форма собственности предприятия имеющая неограниченую ответственность. Действительные члены хозяйственного предприятия несут ответственность всем своим имуществом, а члены коммандиторы отвечают только частью, той которую передали в командитное хозяйственное товарищество в соответствии с подписанным договором.

1. Wyślij kopię paszportu i adres deklarowanego miejsca zamieszkania

2. Wybierz preferowaną typ firmy na Litwie

3. W ciągu tygodnia firma będzie już należeć do ciebie

Rejestracja spółki na Litwie

  • Składa się z kilku etapów. Wybierając formę prawną spółki, należy zwrócić uwagę na cele przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą na Litwie.
  • Obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych form osób prawnych na Litwie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB). Jest to osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością cywilną, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która odpowiada przed wierzycielami wyłącznie w zakresie majątku będącego własnością spółki. Dana forma działalności gospodarczej jest skierowana na uzyskanie dochodów z prowadzonej działalności handlowej. Rejestracja danej firmy nie jest czasochłonna, nie wymaga dużego kapitału zakładowego, zaś sama spółka jest łatwa w zarządzaniu (ponieważ utworzenie w niej zarządu nie jest wymagane), co zapewnia łatwość i elastyczność w podejmowaniu istotnych decyzji.
  • Firma jednoosobowa może być opcją małych firm, ale istotną wadą danej formy prawnej jest nieograniczona odpowiedzialność. Z tego samego powodu (nieograniczona odpowiedzialność niektórych członków) niezbyt atrakcyjną wydaje się również spółka komandytowa. Spółka akcyjna, pomimo że ma ograniczoną odpowiedzialność, nadaje się głównie dla dużych firm, ponieważ wymaga znacznych nakładów finansowych na utworzenie kapitału zakładowego, a także przewiduje bardziej złożoną strukturę zarządzania. Mała spółka jest stosunkowo nową formą prawną spółki na Litwie. Jest to osoba prawna z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzenie danej spółki nie wymaga kapitału zakładowego, jednak jej założycielami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zaś księgowość jedynie w niektórych przypadkach jest uproszczona w porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Rejestracja przedstawicielstwa spółki zagranicznej daje przedsiębiorcy bardzo ograniczone możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności handlowej, a raczej pełni funkcje przedstawicielskie lub inne. Jednak w niektórych przypadkach rejestracja przedstawicielstwa jest uzasadniona ze względów podatkowych. W przeciwieństwie do przedstawicielstwa filia może prowadzić działalność handlową, jednak nie jest samodzielną osobą prawną. Jednak przed zarejestrowaniem filii należy dokładnie przeanalizować kwestie podatkowe, które mogą dotyczyć zarówno filii jak i spółki, która ją zarejestruje. Stąd przed utworzeniem spółki na Litwie należy rozważyć wszystkie ww kwestie.
  • Z ww powodów, jak pokazuje praktyka, zagraniczni przedsiębiorcy najczęściej rejestrują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z najważniejszych kroków w rejestracji spółki na Litwie jest wybór przedmiotu działalności gospodarczej, którym przedsiębiorca planuje się zajmować. Prowadzenie określonych rodzajów działalności na Litwie wymaga posiadania licencji. Stąd daną kwestię należy przewidzieć zawczasu i skonsultować ją z określonymi specjalistami. Ponadto należy podjąć decyzję o tym, kto będzie założycielem spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona na Litwie przez jedną osobę fizyczną lub prawną, jednak liczba jej wspólników nie może przekraczać 250 osób.
  • Zatem zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna mogą utworzyć spółkę na Litwie (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 2 500 euro. Spółka może dysponować daną kwotą po dopełnieniu formalności związanych ze sporządzeniem dokumentów spółki.
  • Należy nadmienić, że dyrektorem spółki może być wyłącznie osoba fizyczna, zaś wspólnikiem może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna, w tym zagraniczna. Zatem obcokrajowiec może być zarówno dyrektorem, jak i wspólnikiem bez ograniczeń.

Proces rejestracji spółki na Litwie

1. Notarialnie poświadczony odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym regon i umowy spółki założyciela, dokument potwierdzający umocowanie osoby prawnej do reprezentowania osoby prawnej, z ich tłumaczeniem na język litewski;
2. Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do podpisania aktu założycielskiego (umowy założycielskiej), umowy spółki oraz wpisania spółki do rejestru, jeżeli założyciel nie stawi się we własnej osobie w kancelarii notarialnej na Litwie;
3. Opcje nazwy nowoutworzonej spółki. Nazwa spółki musi być napisana literami alfabetu łacińskiego. Zalecane jest przyszykowanie kilku możliwych opcji i skonsultowanie z nami. Wybraną nazwę należy wpisać do Rejestru Osób Prawnych;
4. Przygotować umowę spółki. Wymagania dotyczące umowy spółki są określone w Ustawie o Spółkach Akcyjnych Republiki Litewskiej. Oprócz innej informacji w umowie spółki należy wskazać rodzaje działalności spółki, które mogą być podane w dowolnej formie;
5. Dokonać wyboru adresu siedziby spółki. Pod tym adresem spółka nie musi być ani zlokalizowana ani prowadzić działalności gospodarczej, jednak aby zarejestrować ją pod tym adresem na Litwie, wymagana jest pisemna zgoda właściciela lokalu. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą pod innym adresem, który należy zgłosić poprzez wypełnienie specjalnego formularza;
6. Wskazać imię, nazwisko, PESEL (jeżeli został nadany), numer dowodu osobistego, adres dyrektora nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, załączyć kserokopię jego dowodu osobistego;
7. Wskazać wspólnika — nazwę założyciela będącego spółką, jego adres, regon. Jeżeli oprócz spółki wspólnikami są osoby fizyczne (lub w przypadku występowania wyłącznie osób fizycznych) — wskazać ich imię, nazwisko, PESEL (jeżeli został nadany), numer dowodu osobistego, adres;
8. Sporządzić akt założycielski (umowę założycielską), w której należy ująć wszystkie punkty przewidziane ustawą.
9. Otworzyć rachunek oszczędnościowy w banku, na który należy wpłacić kwotę kapitału zakładowego.
10. Wypełnić i podpisać wszystkie formularze niezbędne do wpisania spółki do Rejestru Osób Prawnych.
11. W ustalonym trybie sporządzić ww dokumenty w formie aktów notarialnych oraz przekazać je do Rejestru Osób Prawnych.

NABYCIE NOWOUTWORZONEJ SPÓŁKI NA LITWIE

Z drugiej strony, aby uniknąć procedury rejestracji nowoutworzonej spółki, istnieje możliwość otwarcia firmy na Litwie w inny szybszy sposób. Można zwrócić się do specjalistów i nabyć już zarejestrowaną spółkę na Litwie z minimalnym kapitałem zakładowym i otwartym rachunkiem bankowym. W przypadku zdecydowania się na nabycie już utworzonej spółki na Litwie zostanie sporządzona umowa kupna – sprzedaży akcji, pozwalająca na dysponowanie już utworzoną spółką. Wraz ze spółką zostanie przejęty również obowiązkowy pakiet jej dokumentów założycielskich. Taki sposób otwarcia spółki jest szybszy, jednak wymaga większych nakładów finansowych, ponadto może wymagać dokonania poszczególnych zmian. Tak więc, w razie konieczności może pojawić się potrzeba zmiany nazwy spółki, podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia innych zmian. Wszystkie ww procedury nie są skomplikowane oraz mogą być wykonane przez specjalistów w dość krótkim czasie, jednak wymagają dużych nakładów finansowych.
Każdy przedsiębiorca uwzględniając swoje preferencje sam decyduje o tym, czy utworzyć nową spółkę, czy też nabyć już utworzoną spółkę.

КУПИТЬ НОВУЮ КОМПАНИЮ В ЛИТВЕ

С другой стороны, во избежание процедуры регистрации новой компании, открыть фирму в Литве можно и иным, более быстрым способом. Можно обратиться к специалистам и купить уже готовую зарегистрированную компанию в Литве с минимальным уставным капиталом и открытым банковским счетом. В случае приобретения готовой компании в Литве оформляется договор купли-продажи акций, после чего можно начинать пользоваться уже готовой компанией. Вместе с компанией приобретается и обязательный пакет ее учредительных документов. Такой способ открытия бизнеса более быстрый, однако он более затратный и, к тому же, возможно проведение некоторых реорганизационных мероприятий. Так, при необходимости может понадобиться изменить название компании, увеличить уставной капитал, выполнить иные преобразования. Все эти процедуры не представляют особой сложности и могут быть выполнены специалистами в достаточно короткие сроки, однако потребут нмного больших денежных вложений. Открыть ли новую фирму в Литве или купить готовое предприятие – каждый предприниматель решает самостоятельно, исходя из своих предпочтений.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Back To Top