skip to Main Content

OTWÓRZ FIRMĘ NA LITWIE I ROZPOCZNIJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W EUROPIЕ.

Unia Europejska jest uważana przez wielu przedsiębiorców za jeden z najlepszych regionów do ekspansji biznesowej i optymalizacji podatkowej. Aby rozpocząć działalność w UE, warto rozważyć założenie lub zakup spółki na Litwie. Listę gotowych spółek można znaleźć tutaj. Aktualna lista gotowych spółek na sprzedaż jest dostępna tu.

OTWÓRZ FIRMĘ NA LITWIE I ROZPOCZNIJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W EUROPIЕ.

Unia Europejska jest uważana przez wielu przedsiębiorców za jeden z najlepszych regionów do ekspansji biznesowej i optymalizacji podatkowej. Aby rozpocząć działalność w UE, warto rozważyć założenie lub zakup spółki na Litwie. Listę gotowych spółek można znaleźć tutaj. Aktualna lista gotowych spółek na sprzedaż jest dostępna tu.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie

Komfortowy klimat dla biznesu. Kraj ma przejrzysty system prawny, niskie bariery w zakładaniu i rejestracji spółek. Możliwe jest szybkie założenie lub nabycie spółki, nawet zdalnie. Cały proces nie będzie wymagał od Ciebie dużo czasu ani pieniędzy. Ponadto nie będziesz miał bariery językowej, ponieważ wiele osób na Litwie mówi po angielsku, rosyjsku i polsku.

Niskie podatki. Litwa ma stosunkowo niskie stawki podatkowe dla przedsiębiorców. Na przykład stawka podatku dochodowego wynosi od 0% do 15%, co czyni ten kraj konkurencyjnym w stosunku do innych krajów europejskich. Podatek od wartości dodanej (VAT) wynosi 21%, a podatek dochodowy – 15%.

Strategiczne położenie. Litwa jest strategicznie położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych między Europą Wschodnią i Zachodnią. Dzięki temu przedsiębiorcy mają dostęp do dużego rynku UE i innych krajów bałtyckich.

Wykwalifikowana siła robocza. Litwa posiada wysoko wykształconą i wykwalifikowaną siłę roboczą. Wysoki poziom wykształcenia oraz dostęp do nabywania umiejętności technicznych i zawodowych pozwalają przedsiębiorcom na znalezienie kompetentnych pracowników. Ponadto część pracowników, ekspertów to obywatele innych krajów, którzy posiadają zezwolenia na pracę i wizy.

Innowacyjna gospodarka. Litwa aktywnie rozwija innowacyjną gospodarkę i wspiera start-upy oraz innowacje technologiczne. Istnieją różne programy i zachęty do inwestowania w badania naukowe, tworzenie nowych technologii i rozwój przemysłu zaawansowanych technologii.

Dostęp do zasobów finansowych. Litwa oferuje dostęp do różnych zasobów finansowych dla biznesu. Istnieją różne fundusze inwestycyjne, państwowe programy finansowania i dotacji oraz łatwy dostęp do usług bankowych (zarówno na Litwie, jak i w Polsce).

Kierunki popularnych na litwie zagranicznych start-upów:

Rekrutacja

Transport/ logistyka

Budowa

Handel

Produkcja

Restauracje

ISO/Blockchain

Technologie finansowe

IT

Ceny usług

Rejestracja/ sprzedaż nowej lub gotowej spółki, filii

650 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

800 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

Nabycie w trybie zwykłym u notariusza / trybie pilnym bez notariusza

Składanie dokumentów w centrum rejestrów

850 EURO

Sprzedaż gotowej firmy (pełny pakiet dokumentów)

Adres prawny

Nabycie w trybie zwykłym u notariusza / trybie pilnym bez notariusza

Składanie dokumentów w centrum rejestrów

Pieczątka

Konsultacja przy otwieraniu konta bankowego

Porady finansowe i prawne

Rejestracja spółki oraz kompleksowa obsługa Twojej działalności gospodarczej!

Najpopularniejsze formy prawne spółek handlowych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na Litwie jest naprawdę bardzo korzystne, wszystkie zalety zostały przedstawione powyżej. Następnym krokiem, o którym powinieneś pomyśleć, jest wybór formy prawnej dla swojej przyszłej firmy. Na Litwie jest niewiele form prawnych spółek handlowych, a każda z nich ma swoje zalety i wady.

Aby dokonać właściwego wyboru formy prawnej dla swojej spółki, należy pomyśleć o swoich planach, określić cele przyszłej działalności. Poniżej znajdziesz możliwe formy prawne spółek rejestrowanych na Litwie.

Najpopularniejsze formy prawne spółek handlowych

Rozpoczęcie działalności gospodarczej na Litwie jest naprawdę bardzo korzystne, wszystkie zalety zostały przedstawione powyżej. Następnym krokiem, o którym powinieneś pomyśleć, jest wybór formy prawnej dla swojej przyszłej firmy. Na Litwie jest niewiele form prawnych spółek handlowych, a każda z nich ma swoje zalety i wady.

Aby dokonać właściwego wyboru formy prawnej dla swojej spółki, należy pomyśleć o swoich planach, określić cele przyszłej działalności. Poniżej znajdziesz możliwe formy prawne spółek rejestrowanych na Litwie.

Jedna z najpopularniejszych form podmiotu prawnego z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcy posiadają udziały w spółce, ale udziały te nie są przedmiotem obrotu na otwartym rynku i zazwyczaj nie mogą być swobodnie sprzedawane lub przenoszone na inne osoby bez zgody udziałowców (wspólników) spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest popularną formą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Ograniczona liczba wspólników: UAB może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych, ale może być ich maksymalnie 2..
  Ograniczony obrót udziałami: Udziały UAB zazwyczaj nie podlegają swobodnemu obrotowi na otwartym rynku. Przeniesienie udziałów na inne osoby często wymaga zgody obecnych wspólników lub odpowiednich warunków określonych w umowie spółki.
 2. Ograniczona odpowiedzialność udziałowców: Udziałowcy (wspólnicy) UAB ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładu w kapitał zakładowy spółki. Ich majątek osobisty nie jest narażony na ryzyko związane ze spłatą długów i wykonaniem zobowiązań spółki.
 3. Kapitał zakładowy: UAB jest zobowiązana do posiadania kapitału zakładowego, który jest podzielony na akcje. Kapitał zakładowy może być wykorzystany do finansowania działalności i wykonania zobowiązań. Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 1.000 euro.
 4. Struktura organizacyjna: Zazwyczaj UAB może posiadać organ zarządzający, taki jak zarząd, który podejmuje strategiczne decyzje i zarządza spółką.

Mała spółka (MB) jest formą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. jej członkowie nie odpowiadają za niewypełnione zobowiązania w zakresie majątku osobistego. Jest to popularna forma dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prawo nie określa wysokości wkładów członków do małej spółki, są one ustalane przez samych członków małej spółki. Forma ta jest bardzo podobna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB). Obie formy prawne podlegają tym samym przepisom.

Główne cechy małej spółki:

 1. Ograniczona liczba członków: Mała spółka może mieć ograniczoną liczbę członków, która jest określona przez prawo litewskie. Zazwyczaj jest to nie więcej niż 10 osób (wyłącznie osoby fizyczne).
 2. Odpowiedzialność członków: Członkowie małej spółki ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładów do spółki.
 3. Kapitał zakładowy: Minimalny wkład początkowy do małej spółki wynosi 1 EUR.
 4. Zarządzanie: Mała spółka jest zarządzana przez jej członków (założycieli) lub powołanego dyrektora. Istotne decyzje, takie jak zmiana umowy spółki lub likwidacja spółki, mogą wymagać zgody większości członków.
 5. Członek MB może zostać powołany na stanowisko jej dyrektora, ale dyrektor nie jest zatrudniany (pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zarządzania). Za dyrektora płaci się jedynie minimalną składkę na ubezpieczenie społeczne.
 6. Ograniczenia działalności: Mała spółka może angażować się w dowolną działalność handlową i przedsiębiorczą (podobnie jak UAB).
 7. Księgowość i sprawozdawczość: Mała spółka musi spełniać wymogi w zakresie księgowości i sprawozdawczości, przedkładać informacje finansowe i wypełniać obowiązki podatkowe (podobnie jak UAB).

Spółka jednoosobowa (IĮ) jest osobą prawną z nieograniczoną odpowiedzialnością, tzn. właściciel odpowiada za niewykonane zobowiązań spółki jednoosobowej w zakresie majątku osobistego. Ta forma działalności jest popularna wśród freelancerów i małych przedsiębiorstw. Spółka jednoosobowa jest zarządzana przez dyrektora – kierownika, który jest właścicielem spółki, lub na stanowisko dyrektora – kierownika może zostać powołana inna osoba.

Główne cechy spółki jednoosobowej:

 1. Spółka jednoosobowa: IĮ (spółka jednoosobowa) jest własnością jednej osoby i jest zarządzana przez jedną osobę. Właściciel spółki jednoosobowej jest jej głównym i jedynym założycielem.
 2. Nieograniczona odpowiedzialność: Właściciel ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki. Oznacza to, że jego majątek osobisty jest zagrożony w przypadku zaniechania działania lub długów spółki jednoosobowej.
 3. Prosta rejestracja: Proces rejestracji IĮ jest zazwyczaj szybki i nie wymaga wielu formalności. Zazwyczaj wystarczy przedłożyć kilka dokumentów w urzędzie skarbowym.
 4. Ograniczony kapitał: Właściciel spółki jednoosobowej nie jest zobowiązany do wniesienia kapitału zakładowego, co jest wymagane przy zakładaniu spółek o innych formach prawnych (takich jak UAB, MB, AB).
 5. Uproszczona księgowość: IĮ może stosować uproszczony system rachunkowo-księgowy, który ułatwia prowadzenie ewidencji finansowej.
 6. Samodzielne zarządzanie: Właściciel IĮ podejmuje wszystkie decyzje i zarządza spółką samodzielnie. Nie musi uzgadniać swoich działań z innymi udziałowcami lub wspólnikami.

Spółka akcyjna (AB) jest spółką notowaną na giełdzie. Jest ona zobowiązana do upubliczniania informacji o swojej działalności i ma bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. Forma ta jest najczęściej stosowana w przypadku dużych przedsiębiorstw, które planują przeprowadzenie oferty publicznej. Na Litwie minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 25.000 euro. Liczba wspólników jest nieograniczona, a udziały mogą być przedmiotem publicznego obrotu. Organem zarządzającym spółki akcyjnej jest dyrektor, kierownik lub zarząd. Odpowiedzialność jest ograniczona, tzn. jej udziałowcy (wspólnicy, właściciele, członkowie) nie odpowiadają w zakresie majątku osobistego za zobowiązania spółki akcyjnej.

Główne cechy spółki akcyjnej:

 1. Kapitał zakładowy: Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy, który jest podzielony na akcje. Kapitał zakładowy określa podstawę finansową spółki i może być wykorzystany do pokrycia długów i realizacji inwestycji. W niektórych jurysdykcjach może być wymagana minimalna kwota kapitału zakładowy.
 2. Ograniczona odpowiedzialność udziałowców: Udziałowcy (wspólnicy) UAB ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładu w udziały spółki. Ich majątek osobisty nie jest narażony na ryzyko związane ze spłatą długów i wykonaniem zobowiązań spółki.
 3. Obrót akcjami: Akcje AB mogą być sprzedawane, przenoszone lub nabywane przez inne osoby na otwartym rynku lub w drodze transakcji prywatnych. Zapewnia to płynność akcji i możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów.
 4. Zarząd: AB jest zobowiązana do posiadania zarządu lub podobnego organu zarządzającego. Zarząd zarządza działalnością spółki, podejmuje strategiczne decyzje i zatrudnia dyrektorów wykonawczych.
 5. Rachunkowość i sprawozdawczość: AB jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, przedkładania informacji finansowych i wypełniania obowiązków podatkowych.
 6. Spółki publiczne lub zamknięte: Spółki akcyjne mogą być publiczne lub zamknięte.
 7. Publiczne AB mogą oferować swoje akcje ogółowi społeczeństwa i często mają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące sprawozdawczości i przejrzystości niż spółki zamknięte.
 8. Obrót giełdowy: Niektóre AB mogą posiadać akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, co zapewnia dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i zwiększa widoczność spółki.

Jedna z najpopularniejszych form podmiotu prawnego z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcy posiadają udziały w spółce, ale udziały te nie są przedmiotem obrotu na otwartym rynku i zazwyczaj nie mogą być swobodnie sprzedawane lub przenoszone na inne osoby bez zgody udziałowców (wspólników) spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB) jest popularną formą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. Ograniczona liczba wspólników: UAB może być założona przez jedną lub więcej osób fizycznych i/lub prawnych, ale może być ich maksymalnie 2..
  Ograniczony obrót udziałami: Udziały UAB zazwyczaj nie podlegają swobodnemu obrotowi na otwartym rynku. Przeniesienie udziałów na inne osoby często wymaga zgody obecnych wspólników lub odpowiednich warunków określonych w umowie spółki.
 2. Ograniczona odpowiedzialność udziałowców: Udziałowcy (wspólnicy) UAB ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładu w kapitał zakładowy spółki. Ich majątek osobisty nie jest narażony na ryzyko związane ze spłatą długów i wykonaniem zobowiązań spółki.
 3. Kapitał zakładowy: UAB jest zobowiązana do posiadania kapitału zakładowego, który jest podzielony na akcje. Kapitał zakładowy może być wykorzystany do finansowania działalności i wykonania zobowiązań. Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 1.000 euro.
 4. Struktura organizacyjna: Zazwyczaj UAB może posiadać organ zarządzający, taki jak zarząd, który podejmuje strategiczne decyzje i zarządza spółką.

Mała spółka (MB) jest formą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. jej członkowie nie odpowiadają za niewypełnione zobowiązania w zakresie majątku osobistego. Jest to popularna forma dla małych i średnich przedsiębiorstw. Prawo nie określa wysokości wkładów członków do małej spółki, są one ustalane przez samych członków małej spółki. Forma ta jest bardzo podobna do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB). Obie formy prawne podlegają tym samym przepisom.

Główne cechy małej spółki:

 1. Ograniczona liczba członków: Mała spółka może mieć ograniczoną liczbę członków, która jest określona przez prawo litewskie. Zazwyczaj jest to nie więcej niż 10 osób (wyłącznie osoby fizyczne).
 2. Odpowiedzialność członków: Członkowie małej spółki ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładów do spółki.
 3. Kapitał zakładowy: Minimalny wkład początkowy do małej spółki wynosi 1 EUR.
 4. Zarządzanie: Mała spółka jest zarządzana przez jej członków (założycieli) lub powołanego dyrektora. Istotne decyzje, takie jak zmiana umowy spółki lub likwidacja spółki, mogą wymagać zgody większości członków.
 5. Członek MB może zostać powołany na stanowisko jej dyrektora, ale dyrektor nie jest zatrudniany (pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zarządzania). Za dyrektora płaci się jedynie minimalną składkę na ubezpieczenie społeczne.
 6. Ograniczenia działalności: Mała spółka może angażować się w dowolną działalność handlową i przedsiębiorczą (podobnie jak UAB).
 7. Księgowość i sprawozdawczość: Mała spółka musi spełniać wymogi w zakresie księgowości i sprawozdawczości, przedkładać informacje finansowe i wypełniać obowiązki podatkowe (podobnie jak UAB).

Spółka jednoosobowa (IĮ) jest osobą prawną z nieograniczoną odpowiedzialnością, tzn. właściciel odpowiada za niewykonane zobowiązań spółki jednoosobowej w zakresie majątku osobistego. Ta forma działalności jest popularna wśród freelancerów i małych przedsiębiorstw. Spółka jednoosobowa jest zarządzana przez dyrektora – kierownika, który jest właścicielem spółki, lub na stanowisko dyrektora – kierownika może zostać powołana inna osoba.

Główne cechy spółki jednoosobowej:

 1. Spółka jednoosobowa: IĮ (spółka jednoosobowa) jest własnością jednej osoby i jest zarządzana przez jedną osobę. Właściciel spółki jednoosobowej jest jej głównym i jedynym założycielem.
 2. Nieograniczona odpowiedzialność: Właściciel ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki. Oznacza to, że jego majątek osobisty jest zagrożony w przypadku zaniechania działania lub długów spółki jednoosobowej.
 3. Prosta rejestracja: Proces rejestracji IĮ jest zazwyczaj szybki i nie wymaga wielu formalności. Zazwyczaj wystarczy przedłożyć kilka dokumentów w urzędzie skarbowym.
 4. Ograniczony kapitał: Właściciel spółki jednoosobowej nie jest zobowiązany do wniesienia kapitału zakładowego, co jest wymagane przy zakładaniu spółek o innych formach prawnych (takich jak UAB, MB, AB).
 5. Uproszczona księgowość: IĮ może stosować uproszczony system rachunkowo-księgowy, który ułatwia prowadzenie ewidencji finansowej.
 6. Samodzielne zarządzanie: Właściciel IĮ podejmuje wszystkie decyzje i zarządza spółką samodzielnie. Nie musi uzgadniać swoich działań z innymi udziałowcami lub wspólnikami.

Spółka akcyjna (AB) jest spółką notowaną na giełdzie. Jest ona zobowiązana do upubliczniania informacji o swojej działalności i ma bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. Forma ta jest najczęściej stosowana w przypadku dużych przedsiębiorstw, które planują przeprowadzenie oferty publicznej. Na Litwie minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 25.000 euro. Liczba wspólników jest nieograniczona, a udziały mogą być przedmiotem publicznego obrotu. Organem zarządzającym spółki akcyjnej jest dyrektor, kierownik lub zarząd. Odpowiedzialność jest ograniczona, tzn. jej udziałowcy (wspólnicy, właściciele, członkowie) nie odpowiadają w zakresie majątku osobistego za zobowiązania spółki akcyjnej.

Główne cechy spółki akcyjnej:

 1. Kapitał zakładowy: Spółka akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy, który jest podzielony na akcje. Kapitał zakładowy określa podstawę finansową spółki i może być wykorzystany do pokrycia długów i realizacji inwestycji. W niektórych jurysdykcjach może być wymagana minimalna kwota kapitału zakładowy.
 2. Ograniczona odpowiedzialność udziałowców: Udziałowcy (wspólnicy) UAB ponoszą odpowiedzialność tylko w zakresie ich wkładu w udziały spółki. Ich majątek osobisty nie jest narażony na ryzyko związane ze spłatą długów i wykonaniem zobowiązań spółki.
 3. Obrót akcjami: Akcje AB mogą być sprzedawane, przenoszone lub nabywane przez inne osoby na otwartym rynku lub w drodze transakcji prywatnych. Zapewnia to płynność akcji i możliwość przyciągnięcia nowych inwestorów.
 4. Zarząd: AB jest zobowiązana do posiadania zarządu lub podobnego organu zarządzającego. Zarząd zarządza działalnością spółki, podejmuje strategiczne decyzje i zatrudnia dyrektorów wykonawczych.
 5. Rachunkowość i sprawozdawczość: AB jest zobowiązana do przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości, przedkładania informacji finansowych i wypełniania obowiązków podatkowych.
 6. Spółki publiczne lub zamknięte: Spółki akcyjne mogą być publiczne lub zamknięte.
 7. Publiczne AB mogą oferować swoje akcje ogółowi społeczeństwa i często mają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące sprawozdawczości i przejrzystości niż spółki zamknięte.
 8. Obrót giełdowy: Niektóre AB mogą posiadać akcje, które są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, co zapewnia dostęp do dodatkowych źródeł finansowania i zwiększa widoczność spółki.

1. Wyślij kopię paszportu i adres deklarowanego miejsca zamieszkania

2. Wybierz preferowaną typ firmy na Litwie

3. W ciągu tygodnia firma będzie już należeć do ciebie

Proces rejestracji spółki na Litwie obejmuje następujące główne kroki:

 1. Wybór formy prawnej. W pierwszej kolejności należy zdecydować, jaka forma prawna będzie odpowiednia dla prowadzonej działalności. Na Litwie powszechne są takie formy prawne jak UAB (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), MB (mała spółka), IĮ (spółka jednoosobowa) itp. Każda z nich ma swoje własne cechy i wymagania.
  Wybór nazwy spółki. Nazwę należy sprawdzić w kilku bazach informacyjnych – litewskiej, unijnej i międzynarodowej. Nazwa nie powinna istnieć lub być zbyt podobna do nazw innych spółek lub znaków towarowych. Zaleca się pomyślenie o kilku możliwych opcjach i skonsultowanie ich z nami.
 2. Określenie struktury kapitałowej. Przepisy prawa określają wymogi dotyczące kapitału zakładowego dla wszystkich form prawnych spółek. Przy zakładaniu, na przykład, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (UAB), konieczne jest określenie struktury kapitałowej, w tym liczby akcji i ich wartości nominalnej.
 3. Sporządzenie dokumentów założycielskich. W procesie zakładania spółki konieczne będzie sporządzenie dokumentów założycielskich, takich jak umowa lub regulamin spółki lub protokół organu zarządzającego (w zależności od wyboru formy prawnej spółki). Wymogi dotyczące dokumentów założycielskich są określone w Ustawie o Spółkach Akcyjnych Republiki Litewskiej oraz Ustawie o Małych Spółkach Republiki Litewskiej. Oprócz innych informacji, umowa spółki powinna określać rodzaje działalności spółki.
 4. Adres prawny spółki na Litwie. Spółka nie ma obowiązku posiadania biura pod tym adresem ani prowadzenia pod nim działalności, jednak do zarejestrowania spółki pod tym adresem na Litwie wymagana jest pisemna zgoda właściciela lokalu. Spółka może używać innego adresu do prowadzenia działalności, ale musi to zostać zgłoszone poprzez wypełnienie specjalnego formularza. W razie potrzeby możemy zaoferować usługę udostępnienia adresu prawnego.
 5. Przedłożenie informacji o wspólnikach spółki. Jeśli wspólnikami spółki będą osoby fizyczne, w celu rejestracji spółki musimy przedłożyć odpis ich paszportów, ich adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Jeśli będzie 2 lub więcej wspólników, potrzebujemy informacji o ich udziałach w stosunku procentowym. Jeśli wspólnikiem będzie osoba (-y) prawna (-e), musimy przedłożyć wyciąg wspólnika z rejestru krajowego, umowę spółki, odpis paszportu dyrektora, jego adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.
 6. Przedłożenie informacji o dyrektorze zakładanej spółki. Konieczne jest przedłożenie odpisu paszportu dyrektora, jego adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail.
 7. Sporządzenie aktu założycielskiego spółki. Następnie konieczne jest sporządzenie aktu założycielskiego (umowy założycielskiej), który (-a) musi zawierać wszystkie niezbędne i w prawie określone klauzule.
 8. Utworzenie kapitału zakładowego. Kolejnym krokiem jest założenie rachunku kumulacyjnego w banku, na który należy wpłacić kwotę kapitału zakładowego. Wymagania dotyczące wysokości kapitału zakładowego różnią się w zależności od wybranej formy prawnej spółki.
 9. Rejestracja spółki w Centrum Rejestrów. Następnym krokiem jest wypełnienie i złożenie wszystkich niezbędnych formularzy prawnych w celu rejestracji spółki w Centrum Rejestrów.
 10. Otrzymanie dokumentów rejestrowych. Po pomyślnej rejestracji otrzymasz urzędowe dokumenty rejestrowe, w tym wyciąg z rejestru, zaświadczenie o rejestracji i inne niezbędne dokumenty.
 11. Rejestracja spółki w urzędach państwowych. Po zakończeniu rejestracji spółki należy pamiętać o zarejestrowaniu spółki w Państwowym Urzędzie Podatkowym (VMI) oraz Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Sodra). Pomogą w tym nasi księgowi. Więcej informacji na temat tej usługi możesz znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce pt. USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE NA LITWIE | InLegal PRO
 12. Założenie firmowego rachunku bankowego. Następnym krokiem jest założenie firmowego rachunku bankowego. Możemy w tym pomóc. Możemy zaoferować naszą pomoc w założeniu rachunku zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Więcej informacji na temat tej usługi możesz znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce pt. ZAŁOŻENIE RACHUNKU BANKOWEGO NA LITWIE | InLegal PRO

Alternatywne rozwiązanie

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI

Z drugiej strony, aby uniknąć procedury rejestracji nowej spółki, możliwe jest założenie spółki na Litwie w inny, szybszy sposób. Możesz skontaktować się z naszymi specjalistami i kupić gotową, na Litwie zarejestrowaną spółkę z minimalnym kapitałem zakładowym. Będziesz mógł rozpocząć działalność natychmiast po zakupie. Każda spółka może prowadzić dowolny rodzaj działalności (jest to z góry określone podczas rejestracji).

Kupując u nas nową spółkę, otrzymujesz pełny pakiet dokumentów, adres prawny, pieczęć firmową. Wszystkie dokumenty można podpisać w naszym biurze lub zdalnie.

W razie potrzeby może być konieczna zmiana nazwy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego lub wprowadzenie innych zmian. Wszystkie te procedury nie są bardzo skomplikowane i mogą być przeprowadzone przez specjalistów w dość krótkim czasie.

Alternatywne rozwiązanie

ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI

Z drugiej strony, aby uniknąć procedury rejestracji nowej spółki, możliwe jest założenie spółki na Litwie w inny, szybszy sposób. Możesz skontaktować się z naszymi specjalistami i kupić gotową, na Litwie zarejestrowaną spółkę z minimalnym kapitałem zakładowym. Będziesz mógł rozpocząć działalność natychmiast po zakupie. Każda spółka może prowadzić dowolny rodzaj działalności (jest to z góry określone podczas rejestracji).

Kupując u nas nową spółkę, otrzymujesz pełny pakiet dokumentów, adres prawny, pieczęć firmową. Wszystkie dokumenty można podpisać w naszym biurze lub zdalnie.

W razie potrzeby może być konieczna zmiana nazwy spółki, podwyższenie kapitału zakładowego lub wprowadzenie innych zmian. Wszystkie te procedury nie są bardzo skomplikowane i mogą być przeprowadzone przez specjalistów w dość krótkim czasie.

POZOSTAW ZGŁOSZENIE NA NIEODPŁATNĄ KONSULTACJĘ

  Back To Top